Glavni produkt našega podjetja je programski paket PIS, ki pokriva vse vidike poslovanja malih in srednje velikih podjetij:

Kliknite za prenos pdf datoteke

PIS uporabljajo tako samostojni podjetniki na enem računalniku, kot tudi večja podjetja na sistemu z ločenim strežnikom in več delovnimi postajami (nekje do 150 istočasnih odjemalcev).

Paket sestavljajo naslednji moduli:

Glavna knjiga

Modul je namenjen vodenju glavne knjige. Glavna lastnost modula je v tem, da so glavna knjiga, saldakonti in davčne knjige popolnoma integrirani. To pomeni, da dejansko dokument vnašate samo enkrat, program sam pa ga uporabi povsod drugje, kjer je to potrebno.

Glavna knjiga omogoča vodenje glavne knjige in vseh spremljajočih dokumentov:

– saldakonti (knjiga prejetih in izdanih faktur, blagajniški dnevniki,…)
– dnevnik knjiženja
– kartice analitičnih in sintetičnih kontov

– bilance (analitične, sintetične, bruto bilanca, poslovna poročila, finančna poročila za Ajpes,…)
– izvoz podatkov iz glavne knjige in uvoz na drugem mestu
– uvoz izpiskov bank

Saldakonti

Saldakonti so sestavni del glavne knjige in ne nekakšen samostojen modul, iz katerega se podatki prenašajo v glavno knjigo.
Dokumenti, ki jih vnašate v saldakontih, se samodejno zapišejo tudi v glavno knjigo in obratno. Dokumenti, ki jih vnašate v glavni knjigi, se avtomatično zapisujejo v saldakonte, če imajo definiran takšen status v šifrantu vrst dokumentov. Sestavljeni so iz knjige prejetih in izdanih faktur.

Pri obeh imate na voljo še mnoge druge funkcije:

– pregled neplačanih in prepozno plačanih faktur
– analitične kartice
– izračun zamudnih obresti za neplačane in prepozno plačane fakture
– priprava plačilnih nalogov
– kartice partnerjev; kartice partnerjev
– odprte postavke; vse odprte postavke
– izračun obresti za kredite
– promet po komercialistih
– medsebojne kompenzacije
– številni izpisi in rekapitulacije: opomini za dolžnike, lOP obrazec, ….


Devizni saldakonti

Devizni saldakonti so sestavni del glavne knjige in saldakontov in ne nekakšen samostojen modul, iz katerega se podatki prenašajo v glavno knjigo in omogočajo vodenje deviznih plačil. Dokumenti, ki jih vnašate v saldakontih, so avtomatično zapisani tudi v glavni knjigi, velja tudi obratno. Dokumenti, ki ste jih vnašali v glavni knjigi, so avtomatično zapisani v saldakontih, če imajo definiran takšen status v šifrantu vrst dokumentov. Če ste pri dokumentu ali pri posamezni postavki definirali še tujo valuto, je ta podatek avtomatsko tudi na deviznih analitičnih karticah.

Program vam sam izračuna tečajne razlike, na voljo pa imate še:

– kartice partnerjev po vsaki posamezni valuti
– preračun faktur ob koncu leta
– poročila za Banko Slovenije
– devizne analitične kartice
– medsebojne devizne kompenzacije,…

Davek na dodano vrednost (DDV)

Omogoča vodenje knjige prejetih in knjige izdanih faktur za DDV. Obe knjigi sta narejeni v obliki prikaza, kar omogoča veliko lažje pregledovanje, iskanje in analiziranje podatkov. Pri obeh imate na voljo še nekaj dodatnih izpisov za kontrolo davčnih evidenc.

Iz knjige prejetih faktur so vam na voljo sledeči izpisi:

– knjiga prejetih faktur
– posebna evidenca o uvozu
– pridobitve znotraj skupnosti
– oproščene nabave (program izpiše tiste knjižbe iz knjige poslanih faktur, ki so se poknjižile v kolono 8)
– obdavčljive nabave doma (program izpiše domače obdavčljive fakture, oz. tisti del domačih faktur, ki je obdavčen)
– DDV, ki se ne sme odbijati (program izpiše fakture, pri katerih se DDV ne odbija)
– nabavna vrednost OS ostalo (program izpiše fakture ali avansne račune za osnovna sredstva)
– nabavna vrednost OS – nepremičnine (program izpiše fakture ali avansne račune za osnovna sredstva nepremičnine)
– priloga k obrazcu za prejšnje obdobje
– obrazci v XML obliki: obrazec DDV, rekapitulacijsko poročilo, dobave po 76a. členu, obračun davka na motorna vozila, ZP obrazec

Pri knjigi poslanih faktur pa imate na voljo naslednje izpise:

– knjiga poslanih faktur
– prodaja znotraj skupnosti
– kvartalno poročilo
– poročilo o dobavah 76a. člen
– prodaja fizičnim osebam (program izpiše knjižbe, kjer je bil DDV obračunan končnim potrošnikom)
– prodaja davčnim zavezancem (program izpiše knjižbe, kjer je bil DDV obračunan davčnim zavezancem)
– oproščen promet – kolona 8 (program izpiše fakture, ki so bile poknjižene v kolono 8)
– izvoz (program izpiše fakture, ki so bile poknjižene v kolono 9)
– priloga k obrazcu za prejšnje obdobje
– obrazci v XML obliki: obrazec DDV, rekapitulacijsko poročilo, dobave po 76a. členu, obračun davka na motorna vozila, ZP obrazec

Poročila GK

V poročilih imate na voljo kar nekaj modulov, s katerimi lahko enostavno pridete do podatkov, ki vas zanimajo. Na voljo imate sledeče module:

– dnevnik knjiženja,
– analitične in sintetične kartice,
– bilance: pregled analitične in sintetične bilance, bilance po podskupinah in razredih (možen je tudi pregled bilanc v kakšni tuji valuti),
– pregled kartic iz bilanc,
– izpisi poslovnih poročil,
– izpisi finančnih poročil za Ajpes,…

Modul Osnovna sredstva je popolnoma samostojen modul. Kaj nudi ?

– register osnovnih sredstev,
– izračun mesečne amortizacije OS,
– izpisi izračunov: mesečnih amortizacij OS, novih aktiviranj OS, izločenih osnovnih sredstev, obračun amortizacije za s.p.,…
– rekapitulacije obračuna po kontih in stroškovnih mestih v različnih variantah,
– kartice OS,
– avtomatski prenos v glavno knjigo,
– simulacija obračunov OS (za izdelavo obračunov amortizacij OS za poljubna obdobja)

Tudi ta modul je zelo enostaven za uporabo in dovolj pregleden.

Vzdrževanje osnovnih sredstev

Nadgradnja osnovnih sredstev predstavlja vzdrževanje le teh. Lahko si vodite svojo evidenco vzdrževanih osnovnih sredstev, pripravljate si lahko delovne naloge za vzdrževanja ter interna naročila vzdrževanj.

Plače so popolnoma odprte in popolnoma nastavljive po kriterijih, ki si jih sami določite in so namenjene za izračun plač delavcev. Tudi tu je narejena povezava z glavno knjigo, tako da lahko izračunane plače prenesete v knjigo, ko ste prepričani, da so pravilno izračunane. Sam izračun osebnega dohodka je identičen izračunu, ki je predpisan. Možen je prav tako izpis različnih vrst plačilnih list (za s.p. in d.o.o.) na tiskalnik. Modul nudi tudi vsa poročila za DURS, ZZZS, izpise dohodnin, obrazec M4 in goro dodatnih poročil za analizo.

Kadrovska evidenca ima poleg podatkov, ki so potrebni za obračun plače delavca (delovna doba, osnovna plača, olajšave, prevoz, malica, krediti …) tudi veliko dodatnih podatkov, ki vam omogočajo enostavno in učinkovito vodenje kadrovske evidence v podjetju.

Plačilni nalogi

Enostaven modul za izpis in pregled plačilnih nalogov, ki je seveda povezan tudi z drugimi moduli, ki obrazce pošiljajo sem. Program vam lahko pripravi datoteko s plačilnimi nalogi, ki jo nato lahko enostavno uvozite v bančni program (npr. ProKlik,…), izdela pa vam lahko tudi temeljnico.

Namenjen za večja podjetja in tiste, ki imajo veliko potovanj v tujino. Vsako potovanje se vodi na samostojnem potnem nalogu in vsak potni nalog posebej se prenese v glavno knjigo. Posebnost modula je, da imate odprt en nalog za več potovanj, ki jih vnašate na dokument. Program za vsako potovanje obračuna potne stroške in vam na koncu izpiše rekapitulacijo potovanj za ta nalog. V poštev pride tudi pri tistih, ki so veliko na terenu. V glavno knjigo se tako prenese samo rekapitulacija stroškov.

S tem modulom vodite svojo nabavo materiala. Skupaj z moduloma Skladišče in Knjige tvori dober paket, saj je modul Nabava povezan s skladiščem, tako da prevzemi niso več vaša skrb, saj paket to uredi namesto vas. Prevzeme lahko izdelujete iz naročil, potrditev naročil ali povpraševanja. Sestavljen je iz modulov:

Plan nabave materiala

Izdelujete si plane nabave in kontrolirate njihovo realizacijo. Možen je enostaven prenos iz plana proizvodnje v plan nabave materiala. Iz plana pa lahko prenesete podatke v naročila materiala.

Povpraševanje materiala

Izdelujete si povpraševanja, ki jih lahko pošiljate dobaviteljem. Iz povpraševanja pa lahko prenesete podatke v potrditev, naročilo ali prevzem materiala.

Naročila materiala

Izdelujete si naročila, ki jih lahko pošiljate dobaviteljem. Program si zapomni naročeno količino in Vam jo tudi izpiše, če Vas zanima. Možen je enostaven prenos podatkov iz plana nabave materiala ali povpraševanja v naročila materiala. Iz naročila pa lahko prenesete podatke v potrditev ali prevzem materiala.

Potrditve naročil materiala

Izdelujete si potrditve, ki ste jih dobili od dobaviteljev. Možen je enostaven prenos podatkov iz naročila ali povpraševanja v potrditev. Iz potrditve pa lahko prenesete podatke v prevzem materiala.

S tem modulom vodite svojo nabavo blaga. Skupaj z moduloma Skladišče in Knjige tvori dober paket, saj je modul Nabava povezan s skladiščem, tako da prevzemi niso več vaša skrb, saj paket to uredi namesto vas. Prevzeme lahko izdelujete iz naročil, potrditev naročil ali povpraševanja. Sestavljen je iz modulov:

Plan nabave blaga

Izdelujete si plane nabave in kontrolirate njihovo realizacijo. Iz plana pa lahko prenesete podatke v naročila blaga.

Povpraševanje blaga

Izdelujete si povpraševanja, ki jih lahko pošiljate dobaviteljem. Iz povpraševanja pa lahko prenesete podatke v potrditev, naročilo, prevzem MP ali VP blaga.

Naročila blaga

Izdelujete si naročila, ki jih lahko pošiljate dobaviteljem. Program si zapomni naročeno količino in Vam jo tudi izpiše, če vas zanima. Možen je enostaven prenos podatkov iz plana nabave blaga ali povpraševanja v naročila blaga. Iz naročila pa lahko prenesete podatke v potrditev, prevzem MP ali VP blaga.

Potrditve naročil blaga

Izdelujete si potrditve, ki ste jih dobili od dobaviteljev. Možen je enostaven prenos podatkov iz naročila ali povpraševanja v potrditev. Iz potrditve pa lahko prenesete podatke v prevzem blaga VP oziroma MP blaga.

Ta modul Vam omogoča delo s prodajo, pri čemer so informacije o dokumentih izredno obširne. Skupaj z moduloma Skladišče in Knjige tvori dober paket, saj je modul Prodaja povezan s skladiščem, tako da izdaje niso več vaša skrb, saj paket to uredi namesto Vas. Izdaje lahko izdelujete iz rezervacij, potrditev naročil kupcem, naročil ali ponudb. Sestavljen je iz modulov:

Plan prodaje

Izdelujete si lahko poljubne (tedenske, mesečne,…) plane prodaje in kontrolirate njihovo realizacijo in potrebe artiklov za posamezen plan.

Ponudbe/predračuni

Izdelujete si ponudbe oziroma predračune – program si pri vsakem artiklu zabeleži količino, ki je na ponudbi (predračunu), tako da lahko vedno vidite, koliko jih je ponujenih. Ker so ponudbe popolnoma neobvezne, vam program zaloge ne zmanjša.

Prejeta naročila

V tem modulu si vnašate naročila, ki jih dobite od kupcev. Program si zapomni naročeno količino in vam jo tudi izpiše, če Vas zanima. Možen je enostaven prenos iz ponudbe/predračuna.

Potrditve naročil kupcem

V tem modulu si izdelujete potrdila naročil kupcem. Možen je enostaven prenos iz ponudb ali prejetih naročil. Program si zapomni potrjeno količino in Vam jo tudi izpiše, če Vas zanima.

Rezervacije

Izdelujete si rezervacije – program vam sam da potrebne količine v rezervo, tako da teh artiklov nimate na zalogi, lahko pa pogledate, koliko jih je rezerviranih. Možen je enostaven prenos podatkov iz ponudbe, naročila ali potrditve naročil kupcem.

Računi

V tem modulu si izdelujete račune. Možen je enostaven prenos iz ponudb.

Avansni računi

V tem modulu si lahko izdelujete in izpisujete avansne račune. Avansni račun pa lahko pri izdaji blaga enostavno prenesete na dobavnico, pri čemer vam program tudi izpiše račun z avansom.

Zamudne obresti

Ta modul Vam omogoča izračun zamudnih obresti, vnesti morate samo predpisane mesečne količnike. Na podlagi teh pa bo program sam izračunal zamudne obresti za neplačane oziroma prepozno plačane račune. Bolj uporabna možnost je izdelava obračuna zamudnih obresti direktno iz Saldakontov:
– knjiga poslanih faktur – kartica partnerja – odprte postavke (neplačane fakture)
– knjiga poslanih faktur – kartica partnerja (prepozno plačane fakture)

Modul Blagajna je namenjen izdajanju računov kupcem in davčnim zavezancem v maloprodaji. Strankam lahko izdajate račune kar z računalnikom, program pa vam bo podatke avtomatsko prenesel v zalogo in knjige.

Modul Vam omogoča:

– možnost vodenja več vrst plačevanja (s čekom, kreditno kartico, gotovino, …)
– avtomatski izpis specifikacije čekov za banko
– pregled upnikov
– pregled in ponoven izpis današnjih računov
– pregled in izpis starih računov
– pregled in izpis zaključkov
– izpis stanja na blagajni
– možnost uporabe čitalca črtne kode,…

Blagajna ustreza vsem zakonskim regulativam, gotovinski računi se davčno potrjujejo preko centralno informacijskega sistema FURS-a. Za delovanje davčne blagajne vsak davčni zavezanec potrebuje namensko digitalno potrdilo.

Blagajniški dnevniki

Omogoča vodenje blagajne (blagajniških prejemkov, izdatkov ter blagajniških dnevnikov). Modul je povezan tudi s saldakonti, tako da lahko z blagajniškim prejemkom zaprete izdano fakturo v saldakontih. Na koncu dneva, ko zaključite blagajniški dnevnik, Vam program izdela temeljnico in jo prenese v saldakonte in glavno knjigo. Program omogoča tudi možnost vodenja večih vrst blagajniških dnevnikov, pri čemer ima vsaka vrsta blagajne svoje številčenje dokumentov, svoje konte in svojo vrsto temeljnice.

Trgovske knjige

Pomembne so za trgovce, saj vanje knjižijo nabavo in prodajo blaga. Program omogoča vodenje knjig v trgovinah na debelo in na drobno.

Prevzemi

Vsak prihod blaga, izdelkov, polizdelkov in materiala v skladišče zabeležite s prevzemi, pri čemer program avtomatsko poveča zalogo. Ti so povezani s karticami, tako da program sam knjiži spremembe zaloge na kartice. Prevzeme sestavljajo sledeči moduli:

Prevzemi blaga veleprodaja – kalkulacije in prevzemni listi

Izdelujete si prevzemne liste blaga – program vam pomaga pri formiranju PC z DDV in sam popravlja zalogo. Možen je enostaven prenos podatkov iz potrditve, naročila ali povpraševanja. Avtomatski prenos v saldakonte.

Prevzemi blaga maloprodaja – kalkulacije in prevzemni listi

Izdelujete si prevzemne liste blaga – program vam pomaga pri formiranju maloprodajne cene in sam popravlja zalogo. Možen je enostaven prenos podatkov iz potrditve, naročila ali povpraševanja. Avtomatski prenos v saldakonte.

Prevzemi materiala – prejemni listi

Izdelujete si prevzemne liste materiala – program vam sam popravlja zalogo. Možen je enostaven prenos podatkov iz potrditve, naročila ali povpraševanja materiala. Avtomatski prenos v saldakonte. če ne želite, da se prevzemne fakture prenašajo v saldakonte, lahko uporabite module za prejeme materiala in blaga VP.

Vračila izdelkov kupcev

Modul je namenjen vodenju reklamacij, ki ste jih prejeli od kupcev. Odprete si lahko svoje reklamacijsko skladišče za vodenje reklamiranih izdelkov. Možen je enostaven prenos podatkov iz naročila ali potrditve naročil kupcem.

Interni prevzemi artiklov veleprodaja

Modul je namenjen internemu preskladiščenju artiklov na skladišče veleprodaje. S tem se vam poveča zaloga na tem skladišču.

Interni prevzemi artiklov maloprodaja

Modul je namenjen internemu preskladiščenju artiklov na skladišče maloprodaje. S tem se vam poveča zaloga na tem skladišču.

Interni prevzemi artiklov (za material, polizdelke in izdelke)

Modul je namenjen internemu preskladiščenju artiklov na skladišče materiala, izdelkov ali polizdelkov. S tem se vam poveča zaloga na tem skladišču.

Izdaje

Dobavnice

Modul Dobavnice je namenjen izdaji blaga in izdelkov, pri čemer vam program avtomatsko zmanjša zalogo izdanih artiklov. Tu si lahko tudi izpisujete in pošiljate račune svojim kupcem. V tem modulu si lahko tudi nastavite konte za avtomatski prenos v saldakonte. Poleg tega vam program omogoča enostaven prenos podatkov iz ponudbe, naročila, potrditve ali rezervacije v dobavnico.

Interne izdaje artiklov veleprodaja

Modul je namenjen internemu preskladiščenju artiklov iz skladišča veleprodaje. S tem zmanjšate zalogo na tem skladišču.

Interne izdaje artiklov maloprodaja

Modul je namenjen internemu preskladiščenju artiklov iz skladišča maloprodaje. S tem zmanjšate zalogo na tem skladišču.

Interne izdaje artiklov (za material, polizdelke in izdelke)

Modul je namenjen internemu preskladiščenju artiklov iz skladišča materiala, izdelkov ali polizdelkov. S tem zmanjšate zalogo na tem skladišču.

Vračila blaga VP dobaviteljem

Modul je namenjen vodenju reklamacij blaga, ki smo ga vrnili dobaviteljem. Odprete si lahko svoje reklamacijsko skladišče za vodenje reklamiranih artiklov VP. Možen je enostaven prenos podatkov iz potrditve, naročila ali povpraševanja blaga.

Vračila materiala dobaviteljem

Modul je namenjen vodenju reklamacij materiala, ki smo ga vrnili dobaviteljem. Odprete si lahko svoje reklamacijsko skladišče za vodenje reklamiranega materiala. Možen je enostaven prenos podatkov iz potrditve, naročila ali povpraševanja materiala.

Izdajnice izdelkov

Logika dela s tem modulom je enaka dobavnicam. Razlika je edino v tem, da tu ni možen avtomatski prenos v Saldakonte.

Kartice

V tem modulu si vodite svoje kartice izdelkov, polizdelkov, materialov in blaga. Za vsak izdelek, polizdelek, material ali blago (MP, VP in komisija) imate svojo kartico, na kateri so vidne vse spremembe (prevzem, izdaja,…). Tu so avtomatsko vsi podatki iz skladiščnih dokumentov. Z rekapitulacijami podatkov ter gibanji artiklov lahko v trenutku pridete do željenih podatkov.

Kartice so sestavljene iz sledečih modulov:

– kartice izdelkov,
– kartice polizdelkov,
– kartice materiala,
– kartice blaga VP,
– kartice blaga MP,
– kartice blaga komisija.

Zaloga

V tem modulu si pregledujete svojo zalogo izdelkov, polizdelkov, materialov in blaga (MP, VP, komisija). Možen je vpogled v skupno zalogo v podjetju in v zalogo po posameznem skladišču ter analizo posameznega artikla. Program evidentira tudi vse druge dokumente. Tako lahko tukaj vidite naročeno količino, potrjeno količino, rezervacijo, količino na lansiranih delovnih nalogih …

Na voljo imate sledeče module:

– zaloga izdelkov,
– zaloga polizdelkov,
– zaloga materiala,
– zaloga artiklov VP,
– zaloga artiklov MP,
– zaloga blaga komisija.

Inventura

Inventure so ločene po sledečih modulih:

Inventure blaga (veleprodaje in maloprodaje)

Pri inventuri vam program sam popravi zalogo blaga in zapiše vse spremembe na kartice in v knjige.

Inventure izdelkov, polizdelkov in materiala

Pri inventuri Vam program sam popravi zalogo izdelkov, polizdelkov in materialov, ki jih imamo trenutno v skladišču. V programu obstajata dva možna načina vnosa inventure:

Prenos zaloge lahko uporabljate tam, kjer imate malo sprememb (inventurnih viškov in manjkov) v zalogi . Pri tem vam program sam prenese vso zalogo iz šifranta artiklov, tako da lahko popravljate zalogo samo tistim artiklom, katerih zaloga se dejansko razlikuje od knjižene zaloge.

Prenos ničelne zaloge – v tem primeru najprej vnesete inventuro za vsak artikel posebej, nato pa naredite prenos ničelne zaloge. Pri tem program sam pogleda, katere šifre artiklov so že vnesene na inventuri, preostalim artiklom iz zaloge pa da zalogo na 0.

Zapisniki o spremembi cen

Modul je namenjen delu s spremembami cen v maloprodaji. Tukaj vnašate nove MP cene artiklov, pregled pa imate tudi nad staro zalogo in staro maloprodajno ceno posameznega artikla.

Intrastat

Intrastat je namenjen vodenju statistike blagovne menjave. Prejeme in odpreme vam program sam prenaša v ta modul iz prevzemov in dobavnic. Druga možnost je ročen vnos dokumentov v intrastat. Program vam tudi pripravi xml datoteko, ki jo uvozite v spletno aplikacijo CURS, druga možnost pa je pošiljanje papirnatega obrazca pristojnemu carinskemu uradu.

Modul je namenjen za vodenje in spremljanje proizvodnje. Preden pa začnete s tem, morate vnesti normative za izdelavo vsakega izdelka/polizdelka. Modul Proizvodnja je sestavljen iz naslednjih delov:

Plan proizvodnje

V tem modulu si izdelujete plane proizvodnje. Analizirate lahko potrebe materiala in delovnih sredstev in kontrolirate njihovo realizacijo na podlagi delovnih nalogov. Poleg tega lahko analizirate porabo časa posameznega plana proizvodnje. Iz plana proizvodnje in definiranih normativov vam lahko program avtomatsko kreira delovni nalog in plan nabave materiala.

Normativi

Normativi so zelo koristen dodatek, saj z njihovo pomočjo povežete nabavo, proizvodnjo in prodajo. Za vsak izdelek si lahko izdelate normativ.

Sestavljanje je možno poljubno v globino (izdelek – polizdelek – polizdelek -… – material), kar omogoča boljšo preglednost. Vsak izdelek ima lahko več variant sestavnic.

Modul izračuna tudi porabo materiala in sredstev za določen izdelek (izračuna porabo materiala in sredstev za vse polizdelke, ki sestavljajo izdelek) in Vam izpiše tudi trenutno lastno ceno za izdelek.

Izdelujete si lahko tudi tehnološke postopke in kontrolne postopke za kontroliranje posameznih parametrov, ki si jih sami definirate. Vse normative lahko tudi poljubno spreminjate in izpisujete na tiskalnik. Izredno močna je tudi povezava s knjigami, fakturami in skladiščem.

Delovni nalogi

Delovni nalogi so zaželeni k prejšnjim modulom, saj vam dodajo še točen pregled nad zalogo izdelkov, polizdelkov in materialov. V tem modulu razpisujete delovne naloge. Program vam avtomatsko pripravi tudi izdajnico materiala(-) in predajnico izdelkov(+). Vse to si seveda lahko tudi izpišete na zaslon ali na tiskalnik.

Močno orodje v tem modulu je pregled potreb materiala in sredstev, ki Vam izračuna potreben material in sredstva za določen nalog. Možen je tudi enostaven prenos iz plana proizvodnje.

Delovni nalogi za razstavljanje

Logika delovnih nalogov za razstavljanje je obrnjena logiki izdelave delovnih nalogov v proizvodnji. Na DN za razstavljanje lahko vnašate tiste izdelke, ki gredo na razstavljanje oz. uničenje. Tako lahko za vsak izdelek spremljate, koliko materiala je pridobljenega iz razstavljenega izdelka (npr. star papir, ki gre v uničenje, surovine pa se ponovno uporabijo za ponoven proces predelave). Program vam avtomatsko pripravi tudi povratnico materiala (+) in razstavnico izdelkov (-).

Izdajnice materiala

Z izdajnicami razknjižujete material v proizvodnji. Pomemben podatek je zato tudi delovni nalog, na katerem ste porabili ta material, ker program pri zaključitvi naloga naredi pokalkulacijo in izračuna lastno ceno izdelkov, ki so bili narejeni.

Predajnice izdelkov

S predajnicami prenašate izdelke iz proizvodnje v skladišče. Pomemben podatek je zato tudi delovni nalog, s katerega so ti izdelki, ker program pri zaključitvi naloga naredi pokalkulacijo in izračuna lastno ceno izdelkov, ki so bili narejeni.

Povratnice materiala

S povratnicami prenašate material na skladišče, tako da ga lahko ponovno uporabite v proizvodnem procesu. Pomemben podatek je zato tudi delovni nalog za razstavljenje, ker na podlagi tega lahko dobite podatek, koliko materiala je bilo narejenega iz DN za razstavljanje.

Razstavnice izdelkov

Z razstavnicami izdelkov razknjižujete izdelke v proizvodnji. Pomemben podatek je zato tudi delovni nalog za razstavljenje, s katerega so ti izdelki.

Delovni listi

Delovni listi so nadgradnja delovnih nalogov, saj Vam dodajo še točen pregled nad delom delavcev. V tem modulu vnašate dnevne naboge za vsakega posameznega delavca. Konec dneva pa morate vnesti dejansko količino izdelanih artiklov. Program te podatke zabeleži tudi v delovnem nalogu, tako da imate vsak trenutek vpogled v trenutno realizacijo delovnega naloga. Na podlagi normativov pa Vam program tudi izračuna normo delavca za ta dan.

(Touch) Poentaža

Modul Poentaža je namenjen vnosu opravljenih delovnih operacij iz delovnega naloga. Operacije na delovnem nalogu vam lahko program avtomatsko pripravi na podlagi normativov (definiranih tehnoloških postopkov), tako da pri vnosu opravljenih operacij program potrebuje le identifikacijsko številko. Z analizo porabe časa v delovnih nalogih pa lahko za vsak delovni nalog spremljate trenutno realizacijo operacij.

Na voljo je tudi modul TouchPoentaža, ki je namenjen in prilagojen za delo na ekranih občutljivih na dotik (touchscreen), s katerim v zelo kratkem času vnesemo podatke o začetku in koncu dela delavca, o izdelani količini, vnosu izmeta, prijavi, potrditvi ter odpravi zastoja in registraciji prihoda in odhoda z dela.

Planiranje proizvodnje

Modul Planiranje proizvodnje je namenjen lažjemu planiranju prodaje/proizvodnje/prodaje. Program omogoča planiranje po tednih, mesecih, dnevih ali raznih kombinacijah (načini planiranja so podrobno razloženi v nadaljevanju).

Primer procesa planiranja proizvodnje po tednih:

•  Pri planiranju po tednih, program za vsak artikel (material/polizdelek/izdelek) pokaže, kakšna je zaloga na začetku tedna, koliko bo prodano, koliko narejeno, koliko porabljeno in za konec, kakšna bo zaloga konec tedna. Na ta način si lahko vse tri službe (prodaja, nabava in proizvodnja) pogledajo, kje so kakšni manjki. Več, ko je podatkov definiranih v PIS-u, lažje se odločate, kaj in kdaj bomo delali.
•  Izhodišče vsega so podatki prodaje ali minimalne zaloge. Prodaja mora definirati, katere izdelke potrebujejo po tednih ali vsaj po mesecih, oz. kakšna naj bo minimalna zaloga izdelkov vedno na zalogi. Proizvodnja z nabavo lahko definira, kakšna minimalna količina materiala je potrebna (vedno na zalogi), kakšne so naročilne količine in dobavni roki. Pri polproizvodih se prav tako lahko določijo minimalne zaloge in optimalne izdelavne količine.
•  Na podlagi teh podatkov si proizvodnja planira izdelavo polizdelkov, ki jih potrebujejo pri zadnji fazi sestavljanja izdelkov.
•  Na podlagi potreb sestavnih delov za te polizdelke proizvodnja dobi potrebe za “četrt izdelke” in zato si planira količine tudi za njih.
•  Na koncu dobijo podatke o potrebnih materialih po tednih ! Nabava na podlagi tega naredi naročila dobaviteljem in jih prav tako vpiše v PIS.
•  Sedaj imamo v planu vse potrebne podatke. Če dobavitelj ne more dobaviti določenega materiala v roku, ki ga potrebujemo, se to vidi v planu in proizvodnja si mora spremeniti svoj plan, da določene polizdelke dela kasneje, ko material pride na zalogo. Zaradi tega se lahko premakne tudi izdelava končnih izdelkov in prodaja bo pravočasno dobila podatek, da mora kupca obvestiti, da bo dobava zamujala.

Analize predstavljajo močno orodje za analizo vašega poslovanja. Na voljo imate:

– analizo GK (analiza poslovanja)
– analizo po partnerjih
– analizo artiklov MP in VP
– analizo izdelkov
– analizo polizdelkov
– analizo materiala

V analizi GK program prikazuje podatke, ki jih pridobiva od posameznih modulov. Tu so prikazani vsi podatki, ki jih potrebujete pri svojem poslovanju. Na obstoječih podatkih si lahko izdelujete poljubne poizvedbe, jih izvažate, izpisujete in kontrolirate. Glede na ponujene možnosti in odprtosti analiz lahko ta modul poimenujemo kot direktorski informacijski sistem.

Analizirate lahko posamezne postavke računovodskih izkazov:

– bilance uspeha (prihodke, odhodke, dobiček in stroške)
– bilance stanja (sredstev, obveznosti do virov sredstev,…)
– prejemkov in izdatkov,
– pripravljate si lahko svoje kazalnike ali pa popravljate obstoječe,
– kupcev in dobaviteljev,
– izdelujete si lahko poljubna poslovna poročila (na že obstoječih šablonah ali si jih nastavite po želji
– BI poročila (priprava poslovnih poročil po meri uporabnika)

Analiza preostalih modulov (partnerjev, artiklov VP in MP, pol/izdelkov in materiala): v vsaki od analiz artiklov lahko pregledujete podatke različnih statusov posameznih dokumentov in dostopate celo do posameznega dokumenta. Seveda lahko tudi tu podatke poljubno filtrirate, izvažate in izpisujete, kot v vseh preostalih analizah.

Modul opravil je namenjen vodenju nalog, servisov, prejete pošte (fakture, ponudbe, pogodbe,…) ali projektov. Pri vsakem opravilu (nalogi, servisu, prejeti pošti ali projektu) lahko evidentirate poljubno število dogodkov. V vsakem dogodku lahko zapišete delavca, ki je nekaj opravil in odgovornega delavca za nadaljevanje.

Z opravili lahko v vsakem trenutku spremljate, v kateri fazi se nahaja posamezna naloga in kdo je odgovoren zanjo. Sestavni del opravil so šifranti: vrste opravil, statusi opravil in postopki za opravila.

Opravila so povezana tudi z razno dokumentacijo, ki se pojavlja v posamezni fazi poslovnega procesa. Prejeto dokumentacijo, ki jo želite voditi v programskem paketu enostavno skenirate (optično preberete), kasneje pa jo lahko tudi pregledujete in tiskate. Pregled skeniranega dokumenta je možen preko pregleda posameznega dokumenta (npr. prejete ali izdane fakture v saldakontih, temeljnice v glavni knjigi,…) ali posebnega modula za zajem podatkov.

Programski paket omogoča vodenje opravil na več možnih načinov, katerega si lahko izberete sami. Za lažjo odločitev smo vse načine prikazali na primerih.

Načini uporabe opravil:

1. Knjiženje opravil (nalog, servisov, prejete pošte ali projektov) v knjigo opravil;
2. Avtomatsko knjiženje opravil preko knjige prejetih faktur;
3. Knjiženje opravil in prenos v knjigo prejetih faktur;
4. Avtomatsko knjiženje opravil preko knjige poslanih fakturProjektne naloge

Modul projektne naloge je sestavljen iz nalog, ki se lahko hkrati paralelno izvajajo. Ker se tega z opravili ni dalo rešiti je bil razvit ta modul. Projektne naloge se lahko uporabljajo samostojno, prava moč se pokaže šele v povezavi z opravili.

PocketPis je aplikacija, ki deluje na prenosnih terminalih (dlančnikih) v WLAN omrežju. Enostavno in prijazno zasnovano okolje uporabniku omogoča delo v modulih:

• Izdajnice in Predajnice (Proizvodnja),
• Naročilo dobavitelju (Nabava),
• Naročilo kupca (Prodaja),
• Blagajna,
• Dobavnice in Inventure (Skladišče)

Dlančnik Vam omogoča 2 možna načina vnosa dokumenta:
• ročen vnos dokumenta dobavnice
• avtomatsko kreiranje dokumentov s skeniranjem črtnih kod na podlagi napovedi izdaj in prevzemov

Skenirate lahko samo artikle, ki ste jih določili v napovedih (prevzemov ali izdaj). Podatki se preko brezžične povezave dlančnika direktno zapisujejo v bazo. Komunikacija med dlančnikom in serverjem (odjemalcem) je obojestranska, vsi podatki se zapisujejo oz. berejo iz iste baze.

Modul Prisotnost omogoča vodenje in spremljanje prisotnosti na delovnem mestu. Tako lahko za vsakega zaposlenega spremljate in definirate vse determinante, ki so pomembne za vodenje in nadziranje prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu. Šifranti v prisotnosti so osnova za modul TIME@PIS. Prisotnost sestavljajo sledeči moduli:

• vrste registracij (prihod/odhod, službeni izhod/vrnitev, privatni izhod/vrnitev,…)
• dogodki (redno delo, službena pot, redni dopust, boleznina,…)
• vrste delovnih časov (fiksen – industrijski DČ, drsni – gibljiv DČ)
• delovni urniki (priprava plana urnikov za celotno leto)
• delovni urniki delavcev (priprava urnikov zaposlenih)
• dnevna prisotnost (analiza prisotnosti zaposlenih)
• kartica prisotnosti (prikaz prisotnosti zaposlenih na izbrani dan)
• plan prisotnosti (priprava plana prisotnosti)

Time & PIS

Omogočamo Vam 3 načine registracije delovnega časa z uporabo modula Prisotnost:

Registracija s kartico in tablico – to je najbolj enostaven in najhitrejši način registracije ob prihodih in odhodih. Evidentiranje poteka klasično s kartico (obeskom) na tablici. Modul Prisotnost je neposredno povezan s kadrovsko evidenco in Plačami II, zato ni nobene potrebe po izvozu evidence ur.
Registracija prek računalnika – ta način zaposlenim omogoča vnos evidence delovnega časa prek računalnika. Ta način je primeren za podjetja z majhnim številom zaposlenih, kjer namestitev tablice z identifikacijskimi karticami ne bi bila ekonomična.
Registracija na GSM telefonu – to je zadnji in najnovejši način registracije. Za registracijo je potrebno imeti vključeno Wi-Fi povezavo ali prenos podatkov.

 
 

Modul je namenjen vodenju rezervacijskih mest (npr. sob, apartmajev,…), prijav gostov, zasedenosti rezervacijskih mest in fakturiranja. Sestavljen je iz dveh šifrantov: rezervacijska mesta s katerim definirate vse vire rezervacij in vrste (tipe) rezervacijskih mest. Sistem rezervacij je povezan s koledarjem, kjer lahko urejate rezervacije za izbrano obdobje (dnevni, tedenski, mesečni).

 
 
 
5/5 (3 Reviews)
Scroll to Top